23
marzec 2018
piątek, 23 marzec 2018 16:09 Wydarzenia
(0 głosów)

Od 5 do 18 marca 2018r. nauczyciele i uczniowie ZS nr 2 w Ciechanowie gościli 23-osobową grupę młodzieży z Francji wraz z opiekunami.

05
marzec 2018
poniedziałek, 05 marzec 2018 22:21 Rekrutacja
(0 głosów)

II Liceum Ogólnokształcące

Humanistyczno-prawny

z rozszerzonymi przedmiotami:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie


Językowy

z rozszerzonymi przedmiotami:
język polski, języki obce, geografia


Biologiczno-medyczny

z rozszerzonymi przedmiotami:
biologia, chemia


Matematyczno-fizyczny

z rozszerzonymi przedmiotami:
matematyka, fizyka


 
Technikum nr 2

Technik ekonomista

Technik hotelarstwa

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik spedytor

Kelner z obsługą turystyczno-pokładową

Technik obsługi turystycznej

05
marzec 2018
poniedziałek, 05 marzec 2018 22:19 Rekrutacja
(0 głosów)

Technik ekonomista

Uczeń zdobywa szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, statystyki oraz obsługi sprzętu komputerowego i jego oprzyrządowania.
Absolwenci mogą podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową.


Technik żywienia i usług gastronomicznych

Uczeń zdobywa umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, urządzania zakładów gastronomicznych, umiejętnego sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i prawidłowej obsługi konsumenta.
Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.


Technik hotelarstwa

Nauka czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego, zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez organy administracji samorządowej oraz branżowych.
Technik hotelarstwa może starać się o zatrudnienie we wszystkich obiektach bazy noclegowej : zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach itp.


Technik obsługi turystycznej

Uczeń nabywa umiejętności związane z organizowaniem działalności turystycznej, imprez i usług turystycznych, obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych, rozliczania imprez i usług turystycznych.
Technicy obsługi turystycznej zatrudniani są w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną.


Spedytor

Technik spedytor organizuje transport klejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych lub importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Posługuje się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów i przesyłek wykorzystując programy komputerowe i Internet. Opracowuje rozkłady jazdy maszyn transportujących i instrukcje wysyłkowe.
Technik spedytor może pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych, kurierskich, transportowych, pocztowych, przedsiębiorstwach transportowych krajowych i zagranicznych, agencjach celnych.


Kelner z obsługą turystyczno-pokładową

Uczeń zdobywa umiejętności z zakresu obsługi gości i pasażerów takich środków transportu jak samolot, prom czy kolej. Poznaje różne techniki projektowania i aranżacji sal i pomieszczeń konsumpcyjnych oraz ich wyposażenia. Poznaje metody obsługi wszelkiego rodzaju przyjęć okolicznościowych, imprez gastronomicznych oraz obsługi kelnerskiej.
Absolwent może być zatrudniony przez wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną, przede wszystkim restauracje, kawiarnie, pensjonaty, domy wczasowe itp. Kelner może być również zatrudniony jako personel pokładowy na statkach , promach, w samolotach czy wagonach restauracyjnych.

 

05
marzec 2018
poniedziałek, 05 marzec 2018 22:12 Rekrutacja
(0 głosów)

REKRUTACJA ZASADNICZA

Lp   licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia
1 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00
2 możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie od 15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00
3 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończeniagimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) od 22 czerwca od godz. 12.00 do 27 czerwca do godz. 16.00
4 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso od 10 maja do 6 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)
5 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 6 lipca godz.12.00
6 wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie W przypadku kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru: od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00 W przypadku pozostałych kandydatów: od 6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca do godz. 16.00
7 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00
8 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 12 lipca godz. 16.00
9 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 12 lipca do godz. 16.00

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Lp   licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia
10 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 lipca od godz. 8.00 do 16 lipca do godz. 16.00; wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
11 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne od 13 lipca do 28 sierpnia (najpóźniej do 10 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)
12 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 29 sierpnia godz. 12.00
13 wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły przy składaniu wniosku do szkoły
14 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe od 29 sierpnia od godz. 12.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00
15 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 31 sierpnia godz. 12.00
16 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 31 sierpnia do godz. 12.00
05
marzec 2018
poniedziałek, 05 marzec 2018 20:31 Programy Erasmus
(0 głosów)

Ostatnio dodane

Ankieta rekrutacyjna…

09-09-2018 Program Erasmus+ 2018/2018

Ankieta rekrutacyjna do programu ERASMUS + „Praktyka zawodowa szansą na europejską karierę zawodową dla przyszłego pracownika usług gastronomicznych” realizowanego przez ZS...

Czytaj więcej

Szukaj wydarzenia