OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza

 

Oddziały z rozszerzonym programem

nauczania przedmiotów :

 

Symbol

oddziału

 

Przedmioty

 uzupełniające

Języki

obce

Przedmioty

punktowane

   przy rekrutacji

Liczba

miejsc

język polski, historia, wos,

Humanistyczno-prawny

HP

przyroda,

edukacja prawna

Język obcy wiodący:

  j. angielski

 

W zależności od potrzeb istnieje możliwość utworzenia grup międzyoddziałowych na poziomie początkowym lub kontynuacja:

  j. niemiecki

  j. francuski

  j. rosyjski 

język polski,

historia,

wos ,

język obcy

30

języki obce, geografia, język polski

Językowy

J

Historia i społeczeństwo,

przyroda

język polski, dwa języki obce, geografia

30

biologia, chemia

Biologiczno - medyczny

BM

historia i społeczeństwo, matematyka, fizyka

język polski,

język obcy,

biologia,

chemia

30

matematyka, fizyka,

Matematyczno - informatyczny

MI

historia i społeczeństwo, informatyka

język polski, matematyka,

fizyka,

informatyka

30

 

Technikum nr 2

Zawód

Rozszerzony program

nauczania przedmiotów

 

Symbol

oddziału

 

Przedmioty

uzupełniające

Języki

obce

Przedmioty punktowane

przy rekrutacji

Liczba

miejsc

Technik

żywienia

i usług gastronomicznych

geografia,

wos

TG

historia

i

społeczeństwo

Język obcy wiodący:

  j. angielski

 

W zależności od potrzeb istnieje możliwość utworzenia grup międzyoddziałowych na poziomie początkowym lub kontynuacja:

  j. niemiecki

  j. francuski

  j. rosyjski

j. polski,

wos,

matematyka, geografia

30

Technik ekonomista

geografia, matematyka

TF

j. polski, matematyka informatyka, geografia

30

Technik hotelarstwa

język obcy, geografia

TH

j. polski matematyka,

język obcy, wos

30

Kelner

język obcy, geografia

TSK

 

j. polski,

wos,

matematyka, geografia

15

Technik

spedytor

język obcy, geografia

j. polski, informatyka , geografia ,

język obcy

15

HARMONOGRAM REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W CIECHANOWIE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków          lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25 kwietnia godz. 9.00  

do 29 kwietnia  do godz. 16.00

od 9 maja  od godz. 9.00

do 18 maja  do godz. 16.00

(utworzenie bazy kandydatów)

17 czerwca  od godz. 10.00  

do 21 czerwca  do godz. 16.00

(możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły)

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

 od 24 czerwca  od godz. 11.00

 do 28 czerwca  do godz. 16.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły

i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

do 29 czerwca do godz. 15.00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

15 lipca do godz.16.00

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 18 lipca  od godz. 9.00

do 19 lipca do godz. 16.00      

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

od 18 lipca  od godz. 9.00

do 25 lipca  do godz. 16.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26 lipca do godz. 16.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

26 lipca do godz. 16.00

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27 lipca   od godz. 9.00

do 2 sierpnia do godz. 16.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

od 3 sierpnia od godz. 9.00

do 5 sierpnia do godz. 16.00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

22 sierpnia  do godz. 15.00

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

  22 sierpnia                                  

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 23 sierpnia od godz. 8.00

do 25 sierpnia do godz. 16.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26 sierpnia do godz. 16.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

26 sierpnia do godz. 16.00

 

BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW DO TECHNIKUM

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Dariusz Sawicki

Ciechanów, ul. Spółdzielcza 2

II piętro, pokój nr 2 (nad przychodnią MEDICUS)

DWA WTORKI W MIESIĄCU w godzinach 8.30 – 10.00

UWAGA :

Badania lekarskie w siedzibie podmiotu na ul. Spółdzielczej będą odbywały się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu badania.

Nie wymaga się obecności rodziców.

Rejestracja na badanie pod numerem telefonu 513 986 789

codziennie w godzinach 9.00-15.00

Terminy badań na terenie szkół ponadgimnazjalnych

(bez konieczności wcześniejszego zapisywania się; nie wymaga się obecności rodziców)

Szkoły stacjonarne dla młodzieży prowadzone przez powiat ciechanowski

Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie

06-400 Ciechanów

ul. Orylska 9 tel. 672–34–48

21 lipca 2016r.

godzina 800 – 1300

Podstawowe informacje dla gimnazjalistów i ich rodziców

– zgłaszając się na badanie lekarskie uczeń powinien posiadać skierowanie na badanie

wystawione przez szkołę ponadgimnazjalną (nie wymaga się obecności rodziców podczas

badania);

Skierowanie na badanie lekarskie wydaje szkoła ponadgimnazjalna, w której potwierdził wolę

podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

– na badanie lekarskie uczeń powinien zabrać ze sobą legitymację szkolną

– jeżeli uczeń posiada aktualne wyniki badań podstawowych np. morfologii krwi

(z ostatnich 6 miesięcy) może je również zabrać ze sobą na badanie lekarskie

– na badanie lekarskie uczeń może zgłosić się sam.

 

Zawód

Rozszerzony program

nauczania przedmiotów

 

Symbol

oddziału

 

Przedmioty

uzupełniające

Języki

obce

Przedmioty punktowane

przy rekrutacji

Liczba

miejsc

Technik żywienia

i usług gastronomicznych

geografia,

wos

TG

historia

i

społeczeństwo

Język obcy wiodący:

  j. angielski

W zależności od potrzeb istnieje możliwość utworzenia grup między-oddziałowych na poziomie początkowym lub kontynuacja:

j. niemiecki

j. francuski

j. rosyjski

j. polski,

wos,

matematyka, geografia

30

Technik ekonomista

geografia, matematyka

TF

j. polski, matematyka informatyka, geografia

30

Technik hotelarstwa

język obcy, geografia

TH

j. polski matematyka,

język obcy, wos

30

Kelner

język obcy, geografia

TSK

 

j. polski,

wos,

matematyka, geografia

15

Technik spedytor

język obcy, geografia

j. polski, informatyka , geografia ,

język obcy

15